Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma.

Beställning
Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att ITS lider ekonomisk skada polisanmäles. ITS förbehåller sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i ITS:s sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Betalning/Priser
Moms och frakt tillkommer på alla priser. Aktiebolag och offentlig förvaltning faktureras på 30 dagar netto efter godkänd kreditprövning. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 9,5% per månad från förfallodagen. ITS reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. I de fall priset på en produkt är uppenbart felaktigt så kan detta tvinga ITS att häva köpet och återbetala eventuella inbetalade pengar på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktigheten upptäcks. Orsaken till felet skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Leveranstider & avbeställning
I fall kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med ITS:s köpvillkor. Avbeställning efter att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagerförd produkt, vilken köpts in speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från ITS antigen per mail eller på fax.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir ITS:s egendom till dess att full betalning erlagts.

Ansvar för fel
ITS:s ansvar till följd av fel i varan är begränsad till dessa försäljningsvillkor. ITS bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex men ej begränsat till inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada. Pixelpolicies för TFT-skärmar och skärmar på bärbara datorer
De flesta tillverkare följer ISO 13406-2 Klass II vad det gäller deras s.k pixelpolicy. Denna standard anger hur många pixlar som får vara döda, respektive konstant lysande för att skärmen anses vara defekt. Pixelpolicyn talar om hur många defekta pixlar som anses acceptabelt, en skärm byts därför endast ut om antalet defekta pixlar överstiger antingen vad ISO 13406-2 Klass II säger eller vad som framgår av tillverkarens pixelpolicy.

Garanti
Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av minst ett års garanti om inget annat anges, med undantag för förbrukningsartiklar såsom bläckpatroner samt vissa typer av elektromekaniska komponenter exempelvis fläktar och lampor. I de fall tillverkaren tillhandhåller längre garantitid än ett år omfattas varan utav densamma men garantianspråk skall efter första årets utgång hemställas denna tillverkare. I vissa fall skall garantianspråk hemställas tillverkaren redan under år ett. ITS lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Support
För teknisk support/ användarstöd äger ITS rätt att hänvisa kund till respektive tillverkare samt i förekommande fall till betalsupport. ITS lämnar ej användarstöd och support på fel som kan bero på interaktion mellan olika produkter. Telefonnummer till respektive tillverkare/leverantör specificeras av personal på ITS. Vissa av ITS leverantörer/tillverkare tillhandhåller support endast på engelska och i vissa fall endast via e-post och hemsidor.

Reklamation
Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att varan är felfri och att rätt varor har levererats.

Vid reklamation skall kund kontakta ITS reklamationsavdelning på telefon 08-506 393 93 eller via e-post webshop@itsnordic.se för att erhålla RMA (returnummer), uppge beställning och fakturanummer samt orsak till reklamationen. RMA-nr är sedan giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras skall kunden först ha erhållit ett RMA-nr (returnummer). Detta RMA-nr skall sedan tydligt märkas på försändelsen. Kunden bör skriva det erhållna RMA-nr på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. I de fall varan har levererats från ITS i ESD-emballage (antistatpåse eller annan specialkartong som skyddar varan från statisk elektricitet) skall varan returernas i samma typ av emballage, i annat fall förverkas garantin. Defekta produkter som returneras skall behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. Kund betalar för returfrakten. I de fall returanledningen är garanti alt. reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:- exkl. moms + frakt detta för att täcka upp ITS:s kostnader för hanteringen utav ärendet. Försändelser som saknar RMA-nr (returnr) återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. ITS förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall då identisk vara ej finns tillgänglig.

Återköp
Vi tillämpar återköp för företag. Detta innebär att ITS accepterar återköp inom 14 dagar på en vara som ITS lagerhåller och vars originalförpackning ej har brutits, eller på annat sätt har skadats. Varor där originalförpackningen förstörts, delar saknas och/eller varan är använd återköpes ej. ITS förbehåller sig rätten att kreditera varan till det lägsta av dagspris och fakturerat pris.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut och paketet går i retur till ITS debiteras en avgift om 250:- plus moms för att täcka ITS:s transport och övrig administrativa avgifter.

Transportskadat gods
Om en vara från ITS skadas i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold skall detta anmälas omgående till speditören dock senaste inom 7 dagar.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från ITS sida, som gör att ITS ej kan hålla nämnda avtal, skall utgöra grund till att ITS befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Övrigt
ITS förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Vid ev slutförsäljning till nämnd prisbild eller pga att en vara utgår så har ITS rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda pengar på bästa sätt. ITS skall också meddela kunden om ersättare eller likvärdig produkt finns tillgängligt.

 
Kundvagn
Visa priser inkl moms
Varor: 0 stSumma: 0 kr